Knowledge Base Nr: 00087 SendMail_sample.cpp - http://www.swe-kaiser.de

Downloads:

eMail senden aus einem CPP Programm.

  
//Es wird ein COM Objekt 'emsmtp.dll' (shareware) verwendet.
//Eine Internetverbindung muß bestehen.

#import "c:\winnt\system32\emsmtp.dll" no_namespace

BOOL SendMail(PSZ szMailServer, PSZ szFrom, PSZ szTo, PSZ szSubject, PSZ szBodyText)
{
IEasyMailSMTPObjPtr pSMTP("EasyMail.SMTP.3");

pSMTP->LogFile = "e:\\temp\\log.log";
pSMTP->MailServer = szMailServer;
pSMTP->FromAddr = szFrom;
pSMTP->AddRecipient("", szTo, 1);
pSMTP->Subject = szSubject;
pSMTP->BodyText = szBodyText;
pSMTP->Priority = "1";

long nResult = pSMTP->Send();
if (nResult != 0)
fprintf(stderr, "There was an error sending your mail to <%s>.\n", szTo);

return (nResult == 0);
}

...
BOOL bSucc = SendMail("mailto.btx.dtag.de" //smtp server
, "ankaiser@t-online.de" //from
, "hirwi@gmx.de" //to
, "das ist das Subject" //subject
, "das ist die Message"); //message
ASSERT(bSucc);
...