Knowledge Base Nr: 00209 ScreenSaver2.cpp - http://www.swe-kaiser.de

Downloads:

Win32: ScreenSaver und Power Settings einschalten und ausschalten

  
bool CProcessSupport::SetScreenSaver(bool bOnOff)
{
//screensaver einstellen
BOOL bSucc1 = ::SystemParametersInfo( SPI_SETSCREENSAVEACTIVE,
bOnOff,
0,
SPIF_SENDCHANGE|SPIF_SENDWININICHANGE
);
ASSERT(bSucc1);

//power mode einstellen
BOOL bSucc2 = ::SystemParametersInfo( SPI_SETPOWEROFFACTIVE,
bOnOff,
0,
SPIF_SENDCHANGE|SPIF_SENDWININICHANGE
);
ASSERT(bSucc2);

if (!bOnOff)
return (bSucc1 && bSucc2);

//bildschirmausgabe aktivieren
POINT point;

BOOL bSucc3 = GetCursorPos(&point);
ASSERT(bSucc3);
if (bSucc3)
{
::SetCursorPos(point.x+10, point.y+10);
Sleep(2);
::SetCursorPos(point.x, point.y);
}

return (bSucc1 && bSucc2 && bSucc3);
}